ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΒΒΙΚΟΣ 1947 Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασία, η ΣΑΒΒΙΚΟΣ 1947 ΑΕ (εφεξής «ΣΑΒΒΙΚΟΣ») θα πρέπει να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχετε προς εμάς συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης εργασίας, και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις αυτές, στο βιογραφικό σας σημείωμα, ή σε άλλα δικαιολογητικά έγγραφα που επισυνάπτετε στις αιτήσεις , καθώς και όσα λαμβάνουμε από φυσικούς ή ηλεκτρονικούς παρόχους εύρεσης εργασίας μέσω αγγελιών μας σε αυτούς, στις οποίες απαντάτε.

Η παρούσα Ενημέρωση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η ΣΑΒΒΙΚΟΣ διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε γι’ αυτά.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία ΣΑΒΒΙΚΟΣ 1947 ΑΕ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 5) κι εκπροσωπείται νόμιμα, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησης εργασίας που υποβάλλετε στην ΣΑΒΒΙΚΟΣ, με αίτημα τη σύναψη σύμβασης εργασίας.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όσον αφορά τους υποψηφίους μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία, υπηκοότητα, εργασιακή εμπειρία και προηγούμενη απασχόληση, εκπαίδευση και δεξιότητες (π.χ. ξένες γλώσσες) καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό σας ή/και τυχόν άλλα έγγραφα που επισυνάπτετε στην αίτηση σας.

Σε περίπτωση που σας καλέσουμε για συνέντευξη, ενδέχεται, επιπλέον, να συλλέξουμε και κάποια άλλα προσωπικά δεδομένα εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας σας για συγκεκριμένες θέσεις.

Δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παρασχεθεί από εσάς στην ΣΑΒΒΙΚΟΣ σχετικά με τρίτα πρόσωπα (π.χ. προηγούμενους εργοδότες, πρόσωπα της οικογενείας σας κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς με τη δική σας ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών τα οποία και μας διαβεβαιώνεται ότι έχετε παράσχει κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης (αν είναι απαραίτητη) των προσώπων που αφορούν.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας να εργαστείτε στην θέση που αιτηθήκατε.

Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμπλήρωση της σύμβασης εργασίας , αλλά και για επιβεβαίωση των στοιχείων σας, καθώς και για την ασφάλιση σας αρμόδιο στον κοινωνικοασφαλιστικό φορέα και αναγγελία της πρόσληψης σας στις αρμόδιες αρχές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πέραν των αρμοδίων υπαλλήλων της ΣΑΒΒΙΚΟΣ, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες μας που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίας λειτουργίας (πχ. Μηχανογραφική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κλπ), εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την δική τους παροχή υπηρεσίας σε μας. Σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για τη ΣΑΒΒΙΚΟΣ, είτε ως υπάλληλοι, είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν δεσμευτεί απέναντι μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, με γραπτές συμβάσεις εμπιστευτικότητας και δεν τους επιτρέπεται να κάνουν οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων πλην της απολύτως αναγκαίας για την εργασία τους.

Άλλοι τρίτοι στους οποίους μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να είναι μόνο αρμόδιες αρχές , στα πλαίσια αρμοδιοτήτων τους ή κατόπιν σχετικής μας νομικής υποχρέωσης ή δυνάμει δικαστικής ή άλλης δεσμευτικής απόφασης .

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΑΒΒΙΚΟΣ

Η αίτηση που υποβάλλετε για εργασία θα αξιολογηθεί από την ΣΑΒΒΙΚΟΣ για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης εργασίας στα καταστήματα της αλυσίδας μας. Για το σκοπό αυτό και πριν γίνει δεκτή από εμάς, θα ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης σας σε κάποια από αυτά τα καταστήματα και τη διαβίβαση των στοιχείων σας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας στην εταιρία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές στην Θεσσαλονίκη και δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τόσο η ΣΑΒΒΙΚΟΣ όσο και οι συμβεβλημένοι μαζί μας πάροχοι υπηρεσιών έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας σε μας χωρίς να υπάρχει ανοικτή διαθέσιμη θέση εργασίας, θα διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως ένα έτος μετά την υποβολή της αίτησης σας.

Εάν έχει ανοιχθεί νωρίτερα θέση που ταιριάζει στην αίτηση και τα προσόντα σας, θα εξεταστεί η καταλληλότητα σας και εφόσον δεν προσληφθείτε, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το αργότερο 24 μήνες από την στιγμή που θα απορριφθεί η αίτηση σας.

Εάν η αίτηση σας γίνει δεκτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης εργασίας που θα συναφθεί μεταξύ μας και θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της και για όσο επιπλέον διάστημα επιβάλλει ο νόμος μετά τη λήξη της.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση που έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας στοιχείων, η ΣΑΒΒΙΚΟΣ προβαίνει στην διαγραφή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και την καταστροφή των φυσικών αρχείων με ασφαλή τρόπο μη ανακτήσιμο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία , έχετε τα εξής δικαιώματα :

  • το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να ενημερωθείτε για το κατά πόσο τηρούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα
  • το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή τη δυνατότητα να επισημάνετε και να ζητήσετε να πραγματοποιηθούν αλλαγές στα τηρούμενα από εμάς δεδομένα εξαιτίας μεταβολών που επήλθαν από τη στιγμή που τα παρείχατε ή και τυχόν λαθών σε αυτά.
  • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον παρήλθε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τήρησης τους ή και νωρίτερα από αυτό, εφόσον η ΣΑΒΒΙΚΟΣ δεν έχει άλλο νόμιμο λόγο που την υποχρεώνει σε διατήρηση τους.
  • υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, έχετε επιπλέον το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

Τα δικαιώματα σας αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@savvikos.gr ή έγγραφο αίτημα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση της ΣΑΒΒΙΚΟΣ. Η ΣΑΒΒΙΚΟΣ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σας απασχολεί. Σε κάθε περίπτωση , εάν αυτό δεν συμβεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, email: complaints@dpa.gr ).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Η ΣΑΒΒΙΚΟΣ έχει αναθέσει στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) την επίβλεψη της συμμόρφωσης της με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@savvikos.gr για την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων ή αποριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε.